موفقیت یعنی ...

/
موفقیت یعنی بلند شو!موفقیت یعنی همین الان بلند شو و طوفانی برپا کن…

افکار مزاحم درس خواندن رو دور بزنید

/
افکار مزاحم خودتون رو حین درس خواندن براحتی از بین ببرید! وقتی شما…

انرژی دزدای خودتون رو بشناسید!

/
?دزدی انرژی چیست؟وقتی کم میاریم کمبود انرژی داریم به جای …

نظریه های جالب انگیزش

/
انگیزش نظریه های جالبی دارد ولی دو نظریه سایق و داعیه از اساسی…